GNU/PSPP ile Veri Analizi

Bu sayfada sosyal bilimciler için GNU/PSPP kullanarak temel istatistiksel işlemlerin nasıl yapıldığını bulacaksınız. Anlatımlar, veri analizine yeni başlayan bir lisans / yüksek lisans öğrencisi düzeyindedir.

Soru, görüş ve önerileriniz için erencan [at] aybek.net adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Başlangıç: GNU/PSPP’nin indirilmesi

00-Verilerin GNU/PSPP ortamına aktarılması
01- Verilerin analize hazırlanması
02- Betimsel istatistikler
03- Korelasyon
04- Bağımsız gruplar için t testi
05- Mann Whitney U testi
06- Bağımlı gruplar için t testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi
07- Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
08- Kruskal-Wallis H testi
09- Basit doğrusal regresyon
10- Çoklu doğrusal regresyon
11- Madde analizi
12- Güvenilirlik
13- Açımlayıcı faktör analizi