IBM SPSS Statistics ile Veri Analizi

Bu sayfada sosyal bilimciler için IBM SPSS Statistics kullanarak temel istatistiksel işlemlerin nasıl yapıldığını bulacaksınız. Anlatımlar, veri analizine yeni başlayan bir lisans / yüksek lisans öğrencisi düzeyindedir.

Soru, görüş ve önerileriniz için erencan [at] aybek.net adresine e-posta gönderebilirsiniz.

00-Verilerin IBM SPSS Statistics ortamına aktarılması
01- Verilerin analize hazırlanması
02- Betimsel istatistikler
03- Korelasyon
04- Bağımsız gruplar için t testi
05- Mann Whitney U testi
06- Bağımlı gruplar için t testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi
07- Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Kruskal-Wallis H testi
08- Basit ve çoklu doğrusal regresyon
09- Madde analizi
10- Güvenilirlik
11- Açımlayıcı faktör analizi